Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин Pastel.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "АЙ ПИ ГРУП 21" ООД, с ЕИК:131306537, със седалище и адрес на управление: България, обл. София (столица), гр. София 1504, район р-н Оборище, ул. “Тракия” № 35, ап. 2, наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите на платформата за електронна търговия Pastel.bg, достъпна на адрес в Интернет https://www.Pastel.bg/, наричана по-долу „Pastel.bg”, които клиенти ще са наричани по-долу Ползватели или Потребители.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "АЙ ПИ ГРУП 21" ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, обл. София (столица), гр. София 1504, район р-н Оборище, ул. “Тракия” № 35, ап. 2

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:  България, обл. София (столица), гр. София 1504, район р-н Оборище, ул. “Тракия” № 35, ап. 2

4. Данни за кореспонденция:  България, обл. София (столица), гр. София 1504, район р-н Оборище, ул. “Тракия” № 35, ап. 2, ivan@pastel.bg , телефони:  +359 898 456 365 и 02/9434817

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131306537, регистриран под идентификационен №415566 от дата 23.04.2015 в КЗЛД като администратор на лични данни/ Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 427252.

6. Надзорни органи:

    Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

    Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131306537

 III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Pastel.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.Pastel.bg/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата Pastel.bg стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от и в платформата Pastel.bg;

4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Pastel.bg;

5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Pastel.bg чрез интерфейса на страницата на Pastel.bg, достъпна в Интернет;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Pastel.bg в Интернет;

7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

8. Да връщат продукти чрез попълване на формляр, достъпен в платформата Pastel.bg чрез интерфейса на страницата на Pastel.bg, спазвайки процедрата за връщане на продукти, описана в сайта.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Pastel.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Pastel.bg договор за покупко-продажба на стоките, предлагани на адрес https://www.pastel.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки Доставчикът в платформата Pastel.bg се задължава да организира доставката и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, но не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата Pastel.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата Pastel.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Pastel.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на страницата на платформата Pastel.bg в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки при условията, определени от Доставчика на страницата на Pastel.bg и съгласно настоящите общи условия. 

(5) Цената за доставката е определена на страницата на Pastel.bg и съгласно настоящите общи условия, а именно: на територията на България поръчките на стойност над 75 (седемдесет и пет) лв. са с безплатна доставка; при поръчки на стойност по-малка от 75 (седемдесет и пет) лв. таксата за доставка е 5 (пет) лв.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Pastel.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Pastel.bg

Чл. 7. (1) За да използва Pastel.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе Име, Фамилия, И-мейл адрес, Телефон, Адрес, Населено място, Страна, Област и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Допълнителни незадължителни за извършване на регистрацията данни за Потребителя могат да бъдат предоставени от същия само по негово желание.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн-регистрация в сайта на Доставчика в платформата Pastel.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си, с утвърдително отбелязване, че е прочел и че е съгласен с Общите условия чрез поставяне на отметка в квадратчето за отметка и с натискане на бутоните "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави пълни, верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. 


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите предимно използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Pastel.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в платформата Pastel.bg стоки.

(2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.pastel.bg/terms.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. 

(4) Доставчикът включва в интерфейса на Pastel.bg технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез спазване на цялата процедура за това в интерфейса на Доставчика. 

(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

(7) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са непълни, неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Pastel.bg по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата Pastel.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата Pastel.bg.

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Pastel.bg чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите в платформата Pastel.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка чрез:

- натискане на бутон, изобразяващ количка за пазаруване или чрез 

- натискане на бутон “Купи“. 

4. Добавените стоки могат да бъдат проследявани  в секцията “Количка” или “Кошница”, която е изобразена като количка за пазаруване. В секцията “Количка”/”Кошница” избраните вече продукти могат да бъдат премахвани от Кошницата, с което избраните за закупване стоки биват премахвани от списъка със стоки или може да бъде добавено допълнително количество от тях, както и да бъде намалявано количеството/бройката на вече избраните бройки артикули.

5. Избиране на бутон “Плащане”;

6. Предоставяне на платежни данни; 

7. Предоставяне на данни за доставката;

8.  Предоставяне на данни за метода на доставка и информиране за цената за доставката на конткретние артикули;

9. Избор на начин на плащане плащане на цената с опция за добавяне на пояснения или указания към поръчката.

10. Деклариране, че общите условия са прочетени и изразяване на съгласие с тях чрез поставяне на отметка в квадратчето за отметка;

11. Избиране на бутон “Продължи”;

12. Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. 


VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Pastel.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Pastel.bg.

(2) Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Pastel.bg с включени всички данъци. 

(3) Стойността на транспортните разходи за доставка, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата Pastel.bg.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика посредством в механизмите в платформата Pastel.bg.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Pastel.bg преди сключването на договора за покупко-продажба. 

(6) Доставчикът се задължава да организира доставката на стоката на посочен от Ползвателя адрес.

 (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

Чл. 15. (1) Потребителят заплаща на Доставчика цената на стоките в момента на доставката им в брой в лева или с наложен платеж.

Чл. 16. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 работни дни, считано от датата на приемане на стоката чрез:

-    стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Pastel.bg, съставляващ Приложение №1 към тези общи условия, като изпрати надлежно попълнен формуляр за отказ от договора на адреса за кореспонденция на Доставчика или;

-    като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания; 

(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът възстановява всички суми, които е получил от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя. 

(4) Разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя! 

(5) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на Pastel.bg.

(2) В случай че няма изрично определен срок на доставка, се приема той да бъде 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика - www.pastel.bg.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата Pastel.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

Чл. 19.  Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка, Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателя трябва да заплати допълнително 5,00 лв. (пет лева) за новата доставка, независомо от стойността на поръчката.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Pastel.bg.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата Pastel.bg съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена и съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата Pastel.bg не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката. 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът в платформата Pastel.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://pastel.bg/privacy.

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата Pastel.bg ще изпрати данните само на И-мейлl адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) Доставчикът в платформата Pastel.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Pastel.bg има право да изпраща по всяко време бюлетин, ако изрично се е съгласил с това в платформата Pastel.bg спазвайки процедурата за абониране за новости в секцията “Бюлетин”, достъпна на адрес:  http://pastel.bg/index.php?route=account/newsletter.

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Pastel.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Pastel.bg.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата Pastel.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

        (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Pastel.bg има право да приложи обявената "Процедура за забравена парола", достъпна на адрес: http://pastel.bg/index.php?route=account/forgotten.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Pastel.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата Pastel.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Pastel.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Pastel.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Pastel.bg.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Pastel.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.Pastel.bg/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Pastel.bg се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Pastel.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Pastel.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата Pastel.bg при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор; 

2. нарушение на авторски или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; 

3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и

4. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Pastel.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и отзиви под продуктите в платформата Pastel.bg.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

        (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Pastel.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Pastel.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 19.04.2017 г.

Приложение № 1 към Общите условия на www.pastel.bg Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)До 

(името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, електронният му адрес се попълват от търговеца):    С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.  Приложение № 7 

                                                         към чл. 47, ал. 4

                                            (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., 

                                                  в сила от 25.07.2014 г.)

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване). 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. 

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване). 

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното: 

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(a) добавете или:

– "Ние ще приберем стоките", или

– "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. 

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

– "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

– "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

 

"Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора."